KENTSEL TASARIM KARARLARI ve YAPILAŞMA İLKELERİ

Üretilen projede ana hedef; katılımcı bir dönüşüm modeli ile ekonomik, ekolojik ve sosyal bileşenleri eş zamanlı ve dengeli biçimde öncelleyen, kentin dinamiklerine aykırı düşmeden hızlı ve kolay uygulanabilir bir dönüşüm sürecini sağlamaktır. Projeye konu alan, ekonomik ve fiziksel değer kayıplarına rağmen, komşuluk grubu ölçeğinde iyi örgütlenmiş planlı bir mekan karakteristiğine sahiptir. Bu ölçeğin sürdürülebilirliği, tasarımın temel kabullerindendir. Öte yandan alana ilişkin imar planında öngörülen işlev kümelenmeleri de tasarım kurgusunda belirleyicidir. Mevcut komşuluk grubu izlerinin sürekliliği peyzaj girdilerini muhafaza edebilmeye de fırsat tanır.

 

Proje ana kurgusu itibari ile ağırlık merkezinde donatı kümesini, Tuğsavul Caddesi ve Setboyu Caddesi hattında lineer ticaret koridorunu barındıran bir karma işlev projesidir. 30 Ağustos Caddesi boyunca avlulu bloklardan müteşekkil komşuluk grupları yer alır. Projenin kent merkezine yakınlığı, yerleşik alan örüntüsünün ağırlık merkezinde yer alması, ulaşılabilirliği ve işlev çeşitliliği en önemli potansiyelleridir.


İlkesel olarak proje bütününde yaya dostu bir tasarım felsefesi benimsenmiştir. Alandaki araç trafiği ve sirkülasyonu, otopark giriş çıkış noktaları ve geçici parklanma olanakları çepere itilmiş, alanı dışarıdan besleyen bir taşıt ulaşım şeması benimsenmiştir. Yesari Asım Sokak, alanı çevreleyen iki paralel taşıt yolunu geometrik orta noktadan bağlar.

  

Ticari işlev koridoru, işletilebilir ticari birim sayısına da katkı sağlayacak şekilde, zemin ve alt zemin katlarda sürekliliği olan bir alışveriş sokağı olarak planlanmıştır. Çift katmanlı “Alışveriş Sokağı” içe dönük ve yaya kullanımına ayrılmış hali ile “Çarşı” tipolojisine dönüşmüştür. Zemin kat kotunda yer alan galerilerden alt zemin kotuna, yürüyen merdivenler ve asansörler ile sürekli erişim sağlanır. Alışveriş sokağı başlangıç ve bitiş noktalarında kentsel açık ve yeşil alanlar ile buluşur. Özellikle Sarıçay kuşağında yer alan ve proje alanının uzantısı kabul edilen rekreatif alana, sokağın alt ve üst kotundan ulaşılır. Bu sayede yaya hareketleri kesintiye uğramadan, Setboyu Caddesini baypas geçerek kıyı ile buluşur. Setboyu Caddesi ve kıyıdaki açık alan düzenlemesi arasındaki kot farkından istifade edilerek üretilen kent balkonu, Çanakkale Belediyesi iradesinde işletilmek üzere sosyal tesis işlevlerini barındırır.

 

Kent parkı, korunacak ağaç ve ağaç kümelerini kapsayacak şekilde ilköğretim okulundan başlayarak kuzeye doğru uzanır. Böylece meydan çevresindeki donatı alanları ve açık alanlar ile bütünleşir. Tuğsavul Caddesi boyunca sürekliliği korunan ticari koridor anlam kazanır. Donatı alanlarının önünde yer alan karma blok, gabari olarak donatı alanları ile uyumlu şekilde özelleşerek cadde boyunca uzanan monoton cephe ritmini bozar.

 

Yapı aksları 8mlik ‘Temel Modül-Lego” kabulü üzerinden tasarlanmış, daire tipleri, ticari birimler, sirkülasyon birimleri ve cephe sistemi de bu aks sistemi üzerinden tanımlanmıştır. Öngörülen modüler sistem, hak sahiplerine ayrılan daireler dışındaki daire sayılarında, nicelik olarak yatırımcının beklenti ve öngörülerine cevap verebilecek değişimlere olanak tanıyabilecek esnekliktedir.
Proje Detayları
Lokasyon   Çanakkale
Konu   Ulusal Kentsel Tasarım Proje Yarışması - 1. Ödül
Alan   83.440 m²
İşveren   Çanakkale Belediyesi
Yıl   2014