Proje Alanı; İstanbul Avrupa Yakasında, Avcılar İlçesi sınırları içerisinde yer alır. Firuzköy Mevkii olarak tanımlanan alan kuzeyde TEM otoyolu, güneyde ve doğuda Küçükçekmece gölü ve farklı statülerde Arkeolojik Sit Alanları ile çevrilidir. Alan batıda ise, deniz seviyesine yakın kot değerlerine sahip bir vadi ile tanımlıdır. Kuzeyde Bahçeşehir ve İstanbul’un önemli gelişme konut alanlarından Ispartakule ile komşu olan alanın, batı-güneybatı yöneliminde Avcılar meskun alanı yer alır.

 

İstanbul Metropoliten alanının “Aktif Yeşil Alan” ihtiyacı ve yaşanılan mülkiyet sorunundan hareketle, vadi karakterinde ve Küçükçekmece koridorunun devamı niteliğindeki alanı kamuya mal ederek, “Rekreasyon Vadisi” olarak kente kazandırmak projenin öncelikli hedeflerindendir.

 

Bu kapsamda;

 
1)  İstanbul Metropolüne Rekreatif Kullanım Çeşitliliğine Sahip, Hinterlandı Geniş Üst Ölçekli Bir Kamusal Alanın [Rekreasyon Vadisi] Kazandırılması…
2)  Rekreasyon Vadisi Bütününde Hak Sahiplerinin [Yapılaşma Kısıtları Nedeni İle] Yaşamış Oldukları Mağduriyetin Giderilmesi... 
3)  Vadi İçerisinde Özel Mülkiyete Konu Alanların,  Makul İmar Hakları Tariflenerek Vadi Çeperine Transfer Edilmesi…. 
4) “Küçükçekmece Yaşam Vadisinin” Kamuya Mal edilmesi hedeflenmektedir.
 

MAKROFORM
Yerleşke bütünü dört konut alt bölgesi ve ağırlıklı konut dışı işlev kullanımlı bir öz bölgeden oluşur. Alt bölgeler öncelikle Açık ve Yeşil Sistem girdileri ile komşuluk gruplarına parçalanır. Projeye konu alan sınırları itibari ile donatı alanları dahil bütün kentsel işlevlerin alan kullanımı %40 dolayında bir orana işaret eder. Başka bir deyişle Kamusal Açık ve Yeşil Alanlar, projenin temel motivasyonu ve referansıdır.
Proje ile “Kamu Yararı” adına; Küçükçekmece Yaşam Vadisini metropole kazandırmak ve bölgedeki kronik özel mülkiyet sorununa kalıcı bir çözüm bulmak amaçlanmaktadır.

 

YEŞİL KUŞAKLAR
Kamuya maledilen Rekreasyon Vadisi, kulanım değeri ve işlev çeşitliliği itibari ile özelikle komşuluğundaki konut stoğu için hayati önem taşır. Yeşil Kuşaklar yerleşkeyi 4 alt bölgeye (Mahalle) ayırırken, “Küçükçekmece Yaşam Vadisi” ile 1. Derece Sit Alanı arasında ki bağlantıyı sağlar. Doğu ve Batıda Küçükçekmece Gölüne kadar uzanan “Açık ve Yeşil Alan Sistemi”, konut alanları içine parmak gibi uzanan “Mahalle Parkları” ile tamamlanır. 

 

MAHALLELER
Kuzeyde TEM otoyolu, güneyde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırı ile tanımlı yerleşke, birbirine benzer büyüklükte Mahallelerden oluşur. Kuzeybatıda yer alan ünite, öneri yerleşke sisteminin bir parçası olmaktan çok, Avcılar meskun alanının bir bileşenidir. Mahalleler, Aktif Yeşil Alanlar ile Komşuluk Grupları ölçeğinde yeniden tanımlanır.

 

MERKEZ
TEM otoyolu ve mevcut raylı sistem ile tanımlı alt bölge, yoğun ticaret-hizmet kullanımları ile özelleşir. Söz konusu alan çevresindeki mevcut konut stoğu ve alternatifli ulaşım olanakları nedeni ile yerleşkenin çekim merkezi kimliğindedir. Ticari işlevler İstasyon Meydanından başlayarak ve Ana Yaya Omurgasının çeperini tutarak güneye doğru uzanır.

 

ANAYAYA OMURGASI

“Ana Yaya Omurgası” yerleşkenin geometrik ortasından Kuzeybatı-Güneydoğu yöneliminde ve eğime paralel düz bir rota tarifler. Zemin katlardaki ticari kullanımlar ile aynı zamanda bir “Alış-veriş Sokağı” karakterindedir. 

Farklı kimlikler tanımlayan meydanlar ve donatı alanlarına dokunarak mahalleleri birbirlerine bağlar. 

DONATI KÜMELERİ

Kentsel Donatı Alanları veya “Donatı Kümeleri”, her mahalle özelinde meydanlar ve mahalle parkları komşuluğunda örgütlenmiştir. Donatı alanlarının yer seçimi, Açık Yeşil Alan Sistemi ve Yaya Omurgası ile birlikte, yaya hareketleri için süreklilik arz eden bütüncül bir şema doğrultusunda ele alınmıştır.

 

ULAŞIM SİSTEMİ

Kuzeydoğuda TEM yanyol bağlantısından başlayarak güneybatıda Doğan Araslı Bulvarına bağlanan araç yolu, sistemin taşıyıcı omurgasıdır.  Ulaşım Sisteminin diğer baskın bileşeni ise eğime ve yaya omurgasına paralel uzanarak tüm yerleşkeyi birbirine bağlayan toplayıcı ringdir. Sistem, bu ringe asılan ve mahalle ölçeğinde örgütlenmiş alt ölçekli araç yolları ve ringler ile tamamlanır.
Proje Detayları
Lokasyon   İstanbul / Avcılar
Konu   Konsept Kentsel Tasarım Projesi
Alan   450 Ha
İşveren   TOKİ (TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)
Yıl   2016