Konya kenti tek odak etrafında büyümeye başlayan, zamanla yer yer deforme olmuş “ışınsal” bir kent karakterine sahiptir. Tarihi kent merkezinin kuzeybatısında yer alan Proje alanı; hızlı kentleşme-yayılma sürecine bağlı olarak kentin çeperini tutan bir konut alanından, kent merkezi ile güçlü ilişkiler kurabilme potansiyeli olan bir alt bölgeye evrilmiş, zaman içerisinde çeperden merkeze kaymıştır…

Proje alanı Çevreyolu (Beyşehir Cad.), Gençosman ve Akıncılar Caddeleri ile çevrili, üst ölçekli karayolu ulaşım sistemi ve metro hattı ile dolaysız etkileşimi olan yaklaşık 100 Ha’lık tanımlı bir alt bölgedir.

Yeni Sille Caddesi Alanı kuzeybatı – güneydoğu istikametinde diyagonal olarak bölen, proje alanı ve yakın çevresi için kentin çeper-merkez ilişkisini kuran önemli rotalardan birisi olarak öne çıkar…

 

Hazırlanan projenin temel motivasyonu;

Halihazırda seyrek, düşük yoğunluklu ve fiziksel ömrünü tamamlamış yapı stoğunu, artan yapılaşma baskılarına paralel olarak planlı, çağdaş ve kente değer katabilecek bir vizyonla yeniden ele alırken, bir yandan hak sahiplerinin mağduriyetine çözüm sunan diğer yandan kamu yararını öncelleyen sürdürülebilir bir kentsel dönüşüm pratiği örgütlemektir…

Proje alanı 7 farklı alt bölgeden (komşuluk grubu) oluşur. Her komşuluk grubu bir kentsel donatı odağı etrafında kümelenirken açık ve yeşil sistem ağı ile birbirleri ile doğrudan-sürekli etkileşim halindedir. Değişken ağırlıklı fonksiyon içerikleri barındıran alt bölgelerde yaya-yeşil-donatı ağı ve alışveriş sokağı (çarşı) bütünleştirici unsur olarak çalışır. Yerleşkenin ağırlık merkezinde yer alan 1 numaralı alt bölge ve odak, kent meydanı ve kent parkı ile özelleşir.

Bu yönüyle Proje, Konya kent morfolojisinin “baskın odak etrafında gelişme” geleneğini model alan modern bir içerik tarifler…

 

Yeni Sille Caddesi denge merkezi etrafında planlanan 20m’lik toplayıcı ring ve buna bağlanan daha alt ölçekli karayolları, bisiklet - yaya yolları ve yeşil koridorlar alt bölgeleri anlamlı-değişken büyüklüklerde imar adaları oluşturacak şekilde biçimlendirerek, proje alanın morfolojik içeriğini üretecek altlığı oluşturur…

Proje kapsamında; kat yüksekliklerini optimize etme fırsatı, mekan yaratma kapasitesi, kamusal ve yarı özel açık alanları etkin kullanma olanağı sunması nedeni ile Bitişik / Blok Nizam yapı tipolojisi kullanılmıştır.  Daha alt ölçekli çalışmalarda blok tipolojilerinin, dinamik kütle - blok hareketleri ile konvansiyonel sosyal konut tipolojilerinden ayrışarak, zengin perspektifler sunabilecek bir içerikle ele alınması önerilmektedir.

Mevcut kullanıcıların zemin kotu ile kurdukları güçlü ilişkiye ve komşuluk ilişkilerine dayanan yaşam kültürünü, yüksek katlı nokta blok tipolojileri ile sürdüremeyecek olmaları da konut tipolojisi tercihi açısından belirleyicidir.

Açık ve yeşil sistemi oluşturan yeşil koridorlar, bisiklet ve yaya yolları imar adalarını birbirinden ayıran kentsel boşluklar yaratırken, konut ve donatı alanlarını birbirlerine bağlayan akıcı ve sürekli bir ağ oluşturur. Açık ve yeşil sistem ağı, araç yolları ile teğet ya da paralel ara yüzler oluşturmadan, taşıt-yaya biraradalığını minimize etmeyi hedefler…

Komşuluk grupları kamusal odakları, kentsel donatıların yanı sıra park ve çocuk oyun alanlarını ve mahalle meydanlarını da ihtiva eder. Yeşil koridorlar ve yaya dolaşım rotaları ise yerleşke merkezindeki daha büyük ölçekli kent meydanı ve kent parkına en kısa mesafeden erişebilmeye olanak verir…
Proje Detayları
Lokasyon   Konya / Akıncılar ve Esenler Mahalleleri
Konu   Konsept Kentsel Tasarım Projesi
Alan   100Ha
İşveren   Kentsel Yenileme Merkezi (KEYM)
Yıl   2020