KENTSEL TASARIM KURGUSU

Projenin kapsamı; 7 Ha büyüklüğündeki "Cizre 1-A Uygulama Bölgesi"  konut ağırlıklı yapı stoğunun yenilenmesidir…

 

Açık Alan Hiyerarşisi ( Avlu-Süper Avlu-Sokak)

Açık Alan Kurgusunda baskın bileşen olarak “Mahalle Parkı” öne çıkar. Mahalle Parkı; proje alanının çeperini tutan İmar Adalarının geometrik ortasında yer alan bir “Süper Avlu” olarak ele alınmıştır. İlkesel olarak tasarım kaynaklı kayıp alanlar-yüzeyler minimize edilerek, Süper Avlunun kapasitesi ve yüzölçümü maksimize edilmiştir. Kamusal –Yarı Kamusal Açık Alan organizasyonunun diğer bileşenleri ise, konut adalarında yer alan avlular ve mahalle girişini tarifleyen Mahalle Meydanıdır. 

Projede önerilen “Gölge Duvarları”, özellikle park içinde günün farklı saatlerinde farklı açılara gölge düşürebilecek, oturma birimleri ve sığ su havuzları ile desteklenmiş bütünleşik kent mobilyaları olarak tarif edilebilir. Gölge duvarlarının bir diğer işlevi ise kamusal-yarı kamusal mekanlar arasında geçişe olanak sağlarken, eş zamanlı olarak özellikle konut-park ilişkisinde mahremiyet imkanı sağlamalarıdır.

Nusaybin Caddesi paralelinde Proje alanının doğu çeperini tanımlayan yapı grubu, zemin kat ticaret kullanımı ile özelleşir. Meydandan güneye doğru uzanan ana yaya aksı, alışveriş ve park işlevlerinin sürekliliğinde mahalle içi yaya sirkülasyonunu sağlar. 

Ulaşım

Proje Alanı taşıt trafiği açısından, kentin taşıyıcı omurgası olan Nusaybin Caddesine paralel bir servis yolu ve Huzur Sokak paralelinde uzanan akstan beslenir. Aynı zamanda bu iki aks üzerinde, otopark ihtiyacı için açık otopark cepleri de yer alır. Taşıt trafiği Mahalle Parkı, Meydan ve Ana-Yaya Promenadı ile kesişmeyecek şekilde kurgulanmıştır. İmar adalarının oluşumu ve genel ulaşım kurgusu, alanın çeper etkileşimi (kent ile bütünleşmesi) dikkate alınarak tasarlanmıştır.

 

Yöneliş

Proje alanının geometrik standartları ve konumuna bağlı olarak, imar adaları ve yapı grupları büyük ölçüde doğu-batı yönelimlidir. Kamusal boşluklar ve/veya açık alanlar ise kuzey-güney istikametinde, mikroklimaya pozitif katkı sağlayacak bir rüzgar koridoru olarak örgütlenmiştir. Yükseklik hiyerarşisi ve blok yer seçimlerinde, yöneliş belirleyici bir parametre olarak yorumlanmıştır. 

Mimari Karakter

Proje genelinde kullanıcı profili ve tercihleri, klasik “Sosyal Konut” tipolojisinden farklı olarak, mimari karakter ve tipoloji tercihlerinde belirleyici olmuştur.
Esas itibari ile “Geleneksel Konut” kurgusundan izler taşıyan mimari içerik, Salon-Oturma Odası (Sofa) ve Mutfak ilişkisi ile benzerlerinden farklılaşır. “Adaptif Konut Tipolojisi” olarak tarifi mümkün plan çözümleri, Tünel Kalıp Sisteminin esnek olmayan, rijit dayatmalarına rağmen kullanıcıya konutunun yaşama alanında insiyatif kullanabilme, söz söyleme olanağı sunar. Özellikle salon ve oturma odalarının kullanım tercihi (bir arada veya ayrı ayrı), kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir niteliktedir.

Diğer yandan proje; üretim kolaylığı, süresi ve maliyet gibi belirleyiciler ışığında ele alınmıştır. Tasarımda hareket alanının genel çerçevesini tarifleyen bu koşullara bağlı olarak, avlu çeperinde yer alan 4-7 kat oryantasyonlu bloklar ve Nusaybin Caddesi paralelinde ki lineer tip bloklar üretilmiştir.
1/200 MaketProje Detayları
Lokasyon   Şırnak / Cizre
Konu   Konsept Kentsel Tasarım Projesi / Mimari Avan Proje
Alan   70.000 m² 
İşveren   KEYM / TOKİ (TC Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı)
Yıl   2016